Märkning

Märkning är en viktig del av redligheten kring ett livsmedel. Med redlighet menas att varan motsvarar det som anges i märkningen både när det gäller innehåll och eventuella påståenden. Märkningen på förpackningen bör innehålla de uppgifter konsumenterna behöver för att kunna göra ett bra och medvetet val. Ansvaret för att märkningen är korrekt ligger i första hand på tillverkaren eller importören av livsmedlet, men även försäljaren har ett ansvar.

Hälsopåståenden

Ett hälsopåstående beskriver sambandet mellan ett livsmedel, kategori av, eller beståndsdelar av livsmedel och hälsa. Inom EU regleras vad man får säga om ett livsmedels hälsoeffekter genom förordning (EG) 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel. Förordningen gäller för alla hälsopåståenden om livsmedel som görs i kommersiella sammanhang och som riktar sig till slutkonsument. Hälsopåståenden måste vara godkända för att få användas, ansökan om godkännande skickas in till den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, som utvärderar om det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd bakom påståendet. EU-kommissionen fattar sedan beslut om att antingen godkänna eller inte godkänna hälsopåståenden utifrån EFSAs yttranden. Påståenden som fått beslut om antingen godkännande eller icke-godkännande kan hittas på kommissionens webbplats.

Märkningsbedömning

Bedömning av märkning är en service som Svensk Egenvård erbjuder och som är frivilligt för alla leverantörer av egenvårdsprodukter att utnyttja. Märkningsbedömningen som utförs av Svensk Egenvård är en så kallad "second opinion" av den produktmärkning som företaget gjort.
Märkningsbedömningen utgår från folkhälsoperspektivet och påtalar för företaget när det exempelvis saknas information, när det behövs läggas till information eller när informationen har vinklats fel och kan komma att vilseleda konsumenten. Detta innebär att vid märkningsbedömningen kontrolleras bland annat att de obligatoriska märkningsuppgifterna finns med i märkningen. Bedömningen gäller endast inskickad förpackning. Efter avslutad bedömning erhålls ett skriftligt utlåtande, en Märkningsbedömning, som anger att man bedömt att förpackningen uppfyller gällande lagstiftning för märkning.

För att få er produkt märkningsbedömd, skicka via e-post ett aktuellt layoutförslag av förpackning, etikett samt eventuell bipacksedel till yanina@svenskegenvard.se. För frågor ring: 08-545 411 62

Svensk Egenvårds märkningsbedömning kan användas av såväl medlemmar i Svensk Egenvård som företag som ännu inte är medlemmar. Den utfärdade märkningsbedömningen får dock inte användas i marknadsföringen.

Regelverk för märkningsbedömning

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av kosttillskott

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av sportprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Prisuppgifter

Etikett med enbart ingrediensförteckning
Etikett med ingrediensförteckning och hälsopåståenden
Bipacksedel med annan information än förpackningens
Omgranskning av produktkontrollerad text utan anmärkning
Granskning av produktpresentationer på internet

Alla priser är exklusive moms. Priser inom parentes avser icke-medlemmar.

1 089 kr (2 178kr)
2 739 kr (5 478kr)
1 089 kr (2 178kr)
1 089 kr (2 178kr)
2 739 kr (5 478kr)