Certified for self-care

Svensk Egenvård har tagit fram systemet för Certified for self-care som säkerställer att verksamhetsutövare uppfyller gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Certified for self-care är den enda unikt anpassade certifieringen för producenter och leverantörer av kosttillskott, sportnutrition och viktminskning. Det är en tidsbegränsad certifiering och omfattar årlig uppföljning samt förnyelse av certifikatet efter tre år. Detta innebär att om företaget vill fortsätta att vara certifierat ska en revision som motsvarar den första revisionen då genomföras på nytt. Alla revisioner utförs av oberoende revisorer. Svensk Egenvård samarbetar med Lloyd’s Register LRQA i Certified for self-care.

För den som är certifierad finns möjligheten att använda en logotyp för att visualisera sitt engagemang i produktsäkerhet. Denna logotyp får användas på företagets hemsida, i sociala mediekanaler, i företagspresentationer och i reklamsammanhang så länge det tydligt framgår att det är själva företaget och inte enskilda produkter som är certifierat. Certifieringen kan gälla kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter eller båda dessa produktkategorier.

 

Kriterier för certifiering

Det finns fastställda, tydliga kriterier för Certified for self-care som framför allt grundas på gällande livsmedelslagstiftning och Svensk Egenvårds branschriktlinjer för kosttillskott respektive sport- och viktminskningsprodukter. Kriterierna bygger även på information och krav från ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder, till exempel ISO 9001, ISO 22000, Globala standard för livsmedelssäkerhet (BRC) och International Food Standard (IFS).

Här hittar du kriterierna för certifiering

Stöd inför en certifiering

Om man som företag funderar på att certifiera sig men är tveksam om hur långt man har kommit i sitt arbete och vad som kvarstår att göra erbjuds frivilliga tjänster som ”Kom-i-gång-stöd” och ”Förrevision”. Dessa utförs av en konsult eller en revisor som har erfarenhet av att utvärdera om ni uppfyller kraven i Svensk Egenvårds kriterier.

 

Kom-igång-stöd

Tjänsten vänder sig till företag som inte påbörjat eller precis startat upp sitt arbete med kvalitetsledning. I tjänsten Kom-i-gång-stöd går en konsult tillsammans med företagets ansvarige igenom de mest relevanta delarna av kvalitetssystemet utifrån verksamheten, gällande lagstiftning och certifieringskriterierna. Företaget får på så sätt mer kunskap kring kvalitetsledningsarbetet och certifieringsprocessen samt även en indikation på hur man ligger till inför en framtida certifiering. Tjänsten resulterar i att företaget erhåller en aktivitetslista eller projektplan över det arbete som bör prioriteras och finnas på plats innan man påbörjar processen med certifieringen. Tidsåtgång beräknas till en halvdag för införsel/importföretag och en heldag för tillverkare/förpackare.

Förrevision

Tjänsten vänder sig till företag som påbörjat eller redan har ett kvalitetsledningsarbete igång. Tjänsten Förrevision är ett bra sätt att få information om hur långt ni som företag har kommit och vad som kvarstår att göra för att kunna bli certifierad gentemot Svensk Egenvårds kriterier för System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument.

En förrevision genomförs vanligen i ett skede då företaget förberett sig inför en certifiering men behöver en utvärdering om eventuella brister och svagheter innan själva certifieringsrevisionen. Det är viktigt att det sedan finns tillräckligt med tid mellan förrevisionen och certifieringsrevisionen för att åtgärda eventuella identifierade brister. Förrevisionen genomförs under avspända former efter en agenda som båda parter har enats om och som är fördelaktig för er organisation.

En konkurrensfördel

Man ska vara medveten om att det krävs resurser i form av såväl tid, personal och pengar för att implementera och arbeta efter ett kvalitetssystem och därtill kunna certifieras i enlighet med ett system eller en standard. Men ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är så mycket mer än bara kostnader. Kraven på säkra produkter kommer idag från såväl myndigheter som konsumenter. Att upprätta, implementera och arbeta efter ett kvalitetsledningssystem är ett effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet. Samtidigt betyder det ofta en ökad produktivitet, minskade kostnader till följd av färre reklamationer och kassationer samt nöjdare konsumenter. Certifieringen kan även ge konkurrensmässiga fördelar då det inte är ovanligt att kunder ställer detta som krav eller har detta som önskemål.

 

Årsavgift till Svensk Egenvård

Kom-igång-stöd (endast medlemmar)
(endast medlemmar)

Förrevision

Revision

7 500 kr för medlemmar (25 000 kr för icke-medlemmar)

1 500 kr för importföretag (halvdag)
3 000 kr för producent (heldag)

Pris efter förfrågan (1 -2 dagar beroende på verksamhetens storlek).

Det utgår en förutbestämd kostnad för revisorns arbete i och med certifieringsrevisionen. Offert lämnas baserad på bland annat företagets storlek och verksamhet.

Prisuppgifterna är exklusive moms.

Certifierade företag:

Företag Certifikat giltigt till:
Baltex Natural 29 augusti 2016
Bringwell 23 november 2017
Birger Ledin 17 oktober 2017
Carls-Bergh Pharma 29 september 2019
Great Earth Scandinavia 30 oktober 2017
Helhetshälsa 27 oktober 2019
Legosan 11 december 2018
Medica Clinical Nord 17 december 2017
New Nordic 4 juli 2017
Octean 19 december 2019
Orcla Care 6 maj 2018
Palliance 13 juni 2019
Simris Alg 1 september 2017
Vitamex 17 januari 2017
Pharma Nord 28 november 2017